Onderwijs binnen de Kennishub

Cluster Onderwijs

In het cluster Onderwijs ligt de focus op de manier waarop we leren, hoe we daar maximaal gebruik van kunnen maken en op de onderdelen die van belang zijn om uiteindelijk studenten af te leveren die impact maken in de maatschappij. Er zijn 3 speerpunten in het cluster Onderwijs waar we ons doorlopend mee bezig houden: 

  • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
  • 21e-eeuwse vaardigheden 
  • Leergemeenschappen en interdisciplinair leren

Ontwikkeling generieke vaardigheden leerlijn

Als we aan het werkveld vragen wat de vaardigheden zijn die studenten moeten bezitten om uiteindelijk in de organisatie te kunnen participeren ligt de nadruk vaak op de volgende vaardigheden: het goed kunnen samenwerken, het hebben van een kritische blik, goede communicatieve vaardigheden, een sterke persoonlijkheid en het creatief kunnen oplossen van zaken waar de organisatie tegenaan loopt. Ook goed kunnen plannen en organiseren komt ter sprake en uiteindelijk worden er ook nog wel een aantal vakspecifieke vaardigheden genoemd. 

De Avans Academie ziet het belang van de ontwikkeling van zowel persoonlijke, professionele als 21e-eeuwse vaardigheden naast het opleiden tot professionals met de benodigde vakspecifieke kennis.

Persoonlijke, professionele en 21e-eeuwse vaardigheden

De 21e-eeuwse vaardigheden zijn onder andere gedefinieerd door Stichting Leerplan Ontwikkeling en draaien om vaardigheden als kritisch denken, communiceren, computervaardigheden en cultureel bewustzijn. De Avans Academie heeft 4 vaardigheden gekozen om mee te starten en is aan de slag gegaan met de ontwikkeling van een generieke 21e-eeuwse vaardighedenleerlijn. Communiceren, Kritisch Denken, Samenwerken en Creatief Denken zijn de eerste vaardigheden die zijn uitgewerkt als generieke modules die kunnen worden ingezet door alle 12 opleidingen en dus alle studenten van de Avans Academie. In 2019 is gestart met een pilot bij 3 opleidingen en in het studiejaar 2020-2021 zijn er 7 opleidingen die deze modules draaien. 

Daarnaast is er ook een onderscheid gemaakt in persoonlijke en professionele vaardigheden. Om uiteindelijk sterk in je schoenen te kunnen staan is er aandacht voor de volgende vaardigheden: empathie, zelfkennis, intrinsieke motivatie, talent ontdekken, wendbaarheid en weerbaarheid. Bij professionele vaardigheden moet je denken aan vaardigheden die nodig zijn in de beroepencontext zoals het doen van onderzoek, plannen en organiseren, solliciteren, presenteren en feedback geven. De komende periode gaat de Kennishub aan de slag met de doorontwikkeling van de gehele vaardighedenleerlijn waarbij er extra modules ontwikkeld gaan worden in de persoonlijke leerlijn en waarbij de professionele leerlijn meer structuur zal krijgen.

Interdisciplinair samenwerken

Om optimaal gebruik te kunnen maken van onze verschillen willen we studenten leren om samen te kunnen werken in interdisciplinaire teams. Werkgevers vragen steeds vaker om werknemers die niet alleen vakspecifiek te werk kunnen gaan maar die ook vertrouwd zijn met denk- en werkwijzen uit andere disciplines. Studenten leren verbindingen te leggen en te kijken naar verschillende perspectieven op hetzelfde onderwerp. Door het vergelijken, verbinden, toevoegen en aanpassen van verschillende disciplinaire concepten ontstaan nieuwe inzichten. De Kennishub gaat op zoek naar mogelijkheden om interdisciplinair leren in te zetten bij de Avans Academie en te zorgen dat dit een vast onderdeel wordt in het curriculum van de 12 opleidingen.