Health & Social Work

Den Bosch

Introductie

Bevorder de veerkracht van mensen

De Associate degree Health & Social Work is een nieuwe tweejarige hbo-opleiding op het snijvlak van het gezondheidskundig, technologisch en het sociale domein. 

De student Health & Social Work (HSW) werkt vanuit de definitie van gezondheid van M. Huber (2011). Daarin wordt uitgegaan van gezondheid als vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren. In de opleiding worden de 7 rollen van de HSW’er uitgewerkt in compentiegebieden. De rol van de gezondheidsbevorderaar staat daarin centraal met daaraan ondersteunend de overige 6 rollen en competentiegebieden.

Rollen

Competentiegebieden

Gezondheidsbevorderaar

Preventie analyseren

Verbinder    

Bevorderen/versterken van een netwerk

Communicator    

Communiceren met individuen, groepen of organisaties

Ondernemer    

Innovatief en ondernemend handelen

Reflectieve professional

Reflecteren op eigen handelen

Ontwerper    

Het formuleren van oplossingsrichtingen

Zorgverlener    

Het vaststellen en verlenen van laagcomplexe behandeling en zorg.

Als HSW’er ben je een verbindende schakel tussen verschillende professionals, zoals verpleegkundigen, sociaal werkers of medewerkers van de gemeente. Je kunt intersectoraal samenwerken met partners en deze betrekken bij de gezondheidsbevordering van kwetsbare mensen. Je ontwikkelt en past interventies toe in het kader van preventie van gevoelens van eenzaamheid, onmacht en betekenisloosheid  en je richt je op het bevorderen van de veerkracht van de kwetsbare mens. De  maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in het domein van zorg en welzijn doen continu een beroep op jouw actuele kennis, aanpassingsvermogen en flexibiliteit. 

Waarom een Associate degree Health & Social Work?  

De opleiding speelt in op actuele  maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Mensen blijven langer thuis wonen en het beleid is erop gericht om meer zorg en ondersteuning te verlenen in de eerstelijnszorg, zowel thuis als in de wijken.  Het gaat om het versterken van krachten van mensen in hun leefomgeving. Je leert te onderzoeken welke (on)mogelijkheden mensen hebben in het kader van het bevorderen of in stand houden van hun gezondheid en welbevinden. 

De opleiding leidt op voor een nieuwe beroep. Het betreft een praktijkgerichte opleiding waarin je samen met andere studenten en onder begeleiding van ervaren docenten werkt aan opdrachten uit de praktijk. Hierbij maak je gebruik van de theorie en vaardigheden die je krijgt aangeboden in de lessen en tijdens gastcolleges. De opleiding sluit aan op mbo niveau 4-opleidingen in de gezondheidszorg of de welzijnssector.  

De Ad Health & Social Work kun je ook volgen in Roosendaal

123
123
123
Wat ga je doen?

Het programma

In het eerste jaar maak je een leef- en ontwikkelplan van een persoon op basis van de 6 pijlers van de positieve gezondheid. Het plan voer je ook uit in de praktijk. Je loopt van oktober tot juni 2 dagen per week stage. Je krijgt het hele jaar ondersteunend onderwijs waaronder  verpleegtechnische en communicatieve vaardigheden en Engels. 

Vakkenoverzicht

Blok 1 en 2

 • Beroepsproduct 1 + 2: analyse en plan
 • Verpleegtechnisch handelen
 • Communicatie: Reflectief luisteren, samenvatten en gespreksvoering
 • Engels
 • Reflecteren

Blok 3 en 4

 • Beroepsproduct 3: Uitvoeren
 • Verpleegtechnisch handelen
 • Communicatie: vertrouwensrelatie, netwerk en conflicthantering
 • Schriftelijke vaardigheden
 • Engels
 • Reflecteren

In het tweede jaar maak je een leef- en ontwikkelanalyse op basis van de 6 pijlers van positieve gezondheid en een leef- en ontwikkelplan van een wijk/ buurt of andere gemeenschap. Het plan voer je uit in de praktijk. Net als in het eerste jaar loop je van oktober tot juni 2 dagen per week stage. Ook dit jaar krijg je 2 uur per week ondersteunend onderwijs waaronder verpleegtechnisch en communicatieve vaardigheden en 1 uur Engels.

Vakkenoverzicht

Blok 1 en 2

 • Beroepsproduct 1: Gezondheidsprofiel 
 • Beroepsproduct 2: Preventie of verbeterplan
 • Verpleegtechnisch handelen
 • Engels

Blok 3 en 4

 • Beroepsproduct 3: Uitvoeren
 • Verpleegtechnisch handelen
 • Engels

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen. Kijk hier of je daaraan voldoet.

Mbo 4 Alleen als je mbo-opleiding voldoende aansluit, ben je automatisch toelaatbaar voor deze opleiding.
Lees meer over de doorstroom van mbo naar hbo.
Havo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.
Vwo Je bent met elk profiel direct toelaatbaar.


21+ toets 

Je voldoet niet aan de toelatingseisen en je bent 21 jaar of ouder? Neem dan deel aan het 21+ toelatingsonderzoek. Dit onderzoek wordt afgenomen door Aob Compaz en je betaalt hier €295 voor. Voordat je aan dit onderzoek kunt deelnemen, moet je contact opnemen met de intakecoördinator. Hij helpt je verder met de procedure.

Na de opleiding

De opleiding ontwikkelen we samen met de praktijk. Jouw kennis en vaardigheden sluiten daardoor goed aan op de vraag vanuit instellingen en overheden. Je kunt na je opleiding bijvoorbeeld in loondienst gaan werken bij een gemeentelijke of zorginstelling. Je kunt ook aan de slag als zelfstandig werkend professional in het domein van preventie en gezondheid.   

Je wordt opgeleid voor een beroep dat nu nog niet bestaat, maar waar wel veel vraag naar is. Ook kun je in aangrenzende beroepen in de zorg, de technologie en het sociale domein gaan werken.  

We ontwikkelen de opleiding samen met organisaties binnen het sociale en gezondheidskundige domein. Daardoor sluit de opleiding goed aan op de praktijk.